شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹
شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ( ويژه مسئولين ايمني در كارگاه ها)
آموزش عمومي ايمني ( ويژه مسئولين ايمني در كارگاه ها)
ايمني و بهداشت كار براي كارگران تحت پوشش پيمانكاران
ايمني و بهداشت كار براي كارفرمايان و صاحبان كار پيمانكاري

تهیه شده توسط کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کل کشورآخرین اخبار